POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V SEDLEČANECH

Jsme členy Asociace občanských poraden...

Poskytujeme bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu všem, kteří potřebují nalézt  řešení v nepříznivé životní situaci. Varianty případného řešení nabízíme ve spolupráci s externími odborníky.

Jsme místem Nezávislé, Bezplatné, Důvěrné a Nestranné pomoci. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, neschopností vyjádřit své potřeby nebo hájit své oprávněné zájmy. Odborné poradenství poskytujeme s důrazem na lidskou důstojnost a respektování jedinečnosti každého člověka.

Cílem odborného sociálního poradenství je zlepšit kvalitu života uživatelů, v případě, že to není možné, alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit jejímu zhoršování.

NA PROBLÉMY NEJTE SAMI!

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Občanská poradna Kolín
, Legerova 68 
pondělí - pátek od 09:00 do 15:00 hod.
email: mela@melaops.cz 
tel: 736 620 819 

Občanská poradna Sedlčany, Zahradní 1242 
pondělí - středa od 10:00 do 16:00 hod.
email: chlastakova@melaops.cz
tel: 722 363 341

DOPORUČUJEME SE OBJEDNAT PŘEDEM!KONKRÉTNÍ CÍLE

 • zvýšit informovanost o možnostech řešení problémů uživatelů, kteří nás oslovili
 • zvýšit sociokulturní kompetence uživatelů
 • podpořit sociální začlenění uživatelů

Cílů dosahujeme pomocí informací, rad, konzultací s různými institucemi , doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, emoční podporou.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO V OBLASTECH

 • sociální problematiky (sociální dávky)
 • bydlení
 • zaměstnání a pracovně právních vztahů
 • vzdělávání a školství
 • občansko právních vztahů a soudních řízení
 • lidských práv
 • rodiny a partnerských vztahů
 • majetkoprávních vztahů 
 • zdravotnictví

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Pomoc bude poskytnuta každému, kdo se ocitl v těžké životní situaci, je ohrožený sociálním vyloučením nebo je sociálně vyloučený, a obrátí se s žádostí o pomoc.

 • Těžká životní situace
 • Náhlá životní událost, krize, která podstatně omezuje jedince v rozhodování, jednání a řešení životních úkolů (např. rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta dokladů, ztráta bydlení apod.)            
 • Sociální vyloučení
 • Nerovný přístup ke zdrojům společnosti jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, možnost obhajoby lidských práv, ochrana proti zločinu, ale i společenské uznání.

JAK SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Zájemce o pomoc při řešení své obtížné situace nás může navštívit bez předchozího objednání kdykoli v době konzultačních hodin osobně, prostřednictvím telefonu nebo e-mailem na mela@melaops.cz. Zájemci či uživatelé jsou ke konzultacím přijímáni postupně tak, jak přicházejí.

PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY JSOU DODRŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPY

 • služby jsou BEZPLATNÉ
 • každý pracovník dodržuje práva uživatele a jeho právo kdykoli i bez udání důvodů službu ukončit
 • zachováváme důvěrnost sděleného
 • jednáme v zájmu uživatele - NESTRANNOST
 • informace jsou pravdivé a úplné - NEZÁVISLOST
 • ke každému uživateli přistupujeme individuálně
 • uživatel má právo vystupovat při řešení své situace anonymně - ANONYMITA
 • respektujeme uživatele a jeho rozhodnutí, jak chce svou situaci řešit
 • služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky
 • sociálními pracovníky
 • podporujeme uživatele k samostatnosti, k samostatnému jednání, aby byl v budoucnu schopen řešit samostatně své problémy
 • osamostatňování
 • problémy uživatele pracovníci vnímají v širších souvislostech (při řešení uživatelových problémů mohou spolupracovat s jeho rodinou, okolím i jinými institucemi).